พบข้อมูลกำแพงน้ำแข็งกันน้ำไหลซึมเตาปฏิกรณ์ฟุกุชิมะใช้งานไม่ได้ผล