ปิดไฟลดโลกร้อน 1 ชั่วโมงช่วยชาติประหยัดเกือบ 7.8 ล้านบาท