กลุ่มค้าน ยืนยัน บ้านพักตุลาการต้องรื้อ เกรงเป็นบรรทัดฐานปลูกสร้างพื้นที่ลาดเอียง