กระทรวงพลังงานขอให้ผู้ค้าน้ำมันเพิ่มการแข่งขันด้านราคา