ชาวบ้านรอบเหมืองทองคำร้องกสม.สอบ "อัครา รีซอร์สเซส"