บุหรี่ !! คร่าชีวิตคนไทยปีละ 51,651 คน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


31 พ.ค.ของทุกปี นอกจากเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” แล้ว ยังเป็นวันงดบริโภคยาสูบ ซึ่งมีจุดหมายเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการบริโภคยาสูบ ไม่ว่าจะรูปแบบใด เช่น การสูบบุหรี่ หรือการสูบบารากู่เป็นต้น

TOP ประเด็นร้อน