ก่อตั้ง “Bio Bank” ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งแรกของไทย