โฆษกกรมสุขภาพจิต ชี้ ประสบการณ์ในอดีตอาจหล่อหลอมให้เกิด “รักต้องฆ่า”