ไทยถูกจัดเป็นประเทศที่พบ "ขยะทะเล" เป็นอันดับ 6 ของโลก