ครบ 6 เดือนกักสุนัขดูโรคพิษสุนัขบ้า พบไร้เจ้าของรับคืน