กองทัพเรือ ขอพระราชทานเลื่อนยศ “จ่าแซม” เป็น “เรือโท”