๒๘ ก.ค.นี้ เปิดใช้ "ธนบัตร-แสตมป์" รูปแบบใหม่ เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.๑๐