เทศบาลนครพนม เตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มขนของขึ้นที่สูง