เปิด “ดอนมูลชัยโมเดล” โรงเรียนต้นแบบไม่ทุจริตค่าอาหารกลางวัน