ประชุมวิชาการ BDMS พบรักษา “ธาลัสซีเมีย” หายขาด ด้วยการบำบัดยีน