พบมวลดินภูทับเบิกเคลื่อนตัวทั้งผืน ยาว 4-5 กิโลเมตร