5 ธนาคารรัฐประสานเสียงตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ยาวถึงสิ้นปีนี้