“การบินไทย” ยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ “กรุงเทพฯ-โอซากา” เหตุสนามบินคันไซ ปิดให้บริการ