อนามัยโลกเตือนประชากรโลกกว่า 1 ใน 4 ออกกำลังกายไม่เพียงพอ