“อภิสิทธิ์” ฉะ ใครไม่ให้แข่งขันอย่างเสรี คือ ตัวถ่วงการเมือง