“ทนายอนันตชัย” อธิบายความแตกต่าง “สมัครใจวิวาท – ป้องกันตัว”