สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “องคมนตรี” คนใหม่ 3 คน