การบินไทยแจง TG 923 แฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ ขัดข้องต้องรออะไหล่เปลี่ยน