“ทษช.” ตั้งเป้าอันดับ 2 รองจาก “เพื่อไทย” พร้อมปฏิเสธเป็นพรรคสาขา