6 สายการบินชง “ก.คลัง” ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันในประเทศ