พาณิชย์เผยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก