มิสเซียร์ราลีโอนใช้เวลา 2 สัปดาห์กว่าจะเดินทางถึงไทย