ให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ บทลงโทษบุรุษไปรษณีย์ไม่นำส่งจดหมาย