โจทย์เลือกตั้ง ประชาชนเลือก “คน พรรค หรือนายกรัฐมนตรี”