พาณิชย์จี้เอกชนซื้อปาล์มน้ำมันจากชาวสวนโดยตรงแก้ราคาตก