ผอ.รร.กรุงเทพคริสเตียนฯ ยังไม่ตัดสินใจ เลิกวิจัยชุดไปรเวท