1.8 หมื่นล้านบาท ค่าเสียหายต่อฝุ่น PM10 ที่เพิ่มขึ้นทุก 1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร