“ฝรั่งเศส” ขอกองทัพช่วยสกัด ไข้หวัดหมูแอฟริการะบาด