“ปศุสัตว์”เตือนไม่ต้องตระหนก “อหิวาต์หมู” ยังไม่ระบาดสู่คน