“ไทยรักษาชาติ” แจง ทูลกระหม่อม “อุบลรัตนฯ” คุณสมบัติครบ