ฝ่ายค้านออสเตรเลีย จี้รัฐบาลแจงข้อผิดพลาดปม “ฮาคีม”