กองทัพแจงเปิดเพลง“หนักแผ่นดิน”เฉพาะเสียงตามสายปลูกฝังรักชาติ