“พระมหาไพรวัลย์” ชวนสร้างค่านิยมใหม่ หลังงานบุญสำราญเกินขอบเขต