ประวัติ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” จากนักเขียนสู่สนามการเมือง