เขื่อนลำตะคองโคราช เหลือน้ำ 66% เตือนงดปลูกข้าวนาปรัง