ประชาชนตื่นตัวออกมาเลือกตั้งล่วงหน้า ภาพรวมทุกเขตเหตุการณ์ปกติ