เปิดใจ จอย ชื่นจิต หนึ่งในพันผู้ร่วมขับร้องเสียงประสาน รับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส