ทำเนียบฯ ซ้อมแถวทหาร-เตรียมสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส