ภัยเงียบ! ความเครียดของเด็ก ที่ผู้ใหญ่ไม่เคยรู้!


โดย BDMS Wellness Clinic

เผยแพร่
สุขภาพจิต ส่งผลต่อวิธีคิดเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์, การเรียนรู้ และพฤติกรรมที่อาจกระทบต่อการดำเนินชีวิต เด็กที่มีสุขภาพจิตดีจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ที่บ้าน โรงเรียน หรืออยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างเป็นปกติ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ