เปิดปฏิทินการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.ไหนยื่นเมื่อใด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมสรรพากร กำหนด ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร และเมื่อใด?

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ระยะคือ 

ยื่นภาษีของปี 2564 ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และภาษีทุกประเภท ผ่าน E-FILING

Step by Step ยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้เฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5,6,7 หรือ 8 ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยยื่นภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้น และภาษีที่เสียนี้นำไปเป็นเครดิตหักออกจากภาษีสิ้นปีได

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี เป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้พึงประเมินที่ได้รับแล้ว ในระหว่างปีภาษี โดยยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

เปิดปฏิทินการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.ไหนยื่นเมื่อใด

ขณะเดียวกัน กรมสรรพากรได้กำหนดการเวลายื่นแบบและแบบแสดงรายการในแต่ละประเภท ดังนี้ 

ภ.ง.ด. 90 ใช้ยื่นกรณี มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภท

กำนดเวลายื่น มกราคม - มีนาคม ของปีภาษีถัดไป

ภ.ง.ด. 91 ใช้ยื่นกรณี มีเฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1ม.40(1) ประเภทเดียว คือ

  • เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
  • เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง 
  • เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ซึ่งนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า 
  • เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใด ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ
  • เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น มูลค่าของการได้รับประทานอาหาร เป็นต้น
โดยวิธีคำนวณ หัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ซึ่งเงินได้ประเภทที่ 1 นี้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

"ภาษียูทูบเบอร์" สายรีวิว สาย Vlog ต้องรู้

แกะแหล่งรายได้ ยูทูบเบอร์ รับแบบไหนต้องเสียภาษีอย่างไร

กำนดเวลายื่น มกราคม - มีนาคม ของปีภาษีถัดไป 

เปิดปฏิทินการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.ไหนยื่นเมื่อใด

เปิดปฏิทินการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.ไหนยื่นเมื่อใด

ทำอย่างไรเมื่อยื่นภาษีออนไลน์แล้ว "ต้องจ่ายเพิ่ม"

ช่องทางการ "คืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564"

 

ภ.ง.ด. 93 ใช้ยื่นกรณี มีเงินได้ขอชำระภาษีล่วงหน้า 

กำนดเวลายื่น ก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบตามปกติ

เปิดปฏิทินการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.ไหนยื่นเมื่อใด

เปิดปฏิทินการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.ไหนยื่นเมื่อใด

 

ภ.ง.ด. 94 ใช้ยื่นกรณี ยื่นครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินเฉพาะประเภทที่ 5,6,7 และ 8

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.94 หักลดหย่อนได้หรือไม่ ใครบ้าง? ต้องยื่น

เงินได้พึงประเมินเฉพาะประเภทที่ 5 คือ  เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินหรือประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้เนื่องจาก
- การให้เช่าทรัพย์สิน
- การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
- การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว

เงินได้พึงประเมินเฉพาะประเภทที่ 6 คือ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้ 

เงินได้พึงประเมินเฉพาะประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ 

เงินได้พึงประเมินเฉพาะประเภทที่ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 แล้ว

กำนดเวลายื่น  กรกฎาคม - กันยายน ของปีภาษีนั้น

แกะแหล่งรายได้ ยูทูบเบอร์ รับแบบไหนต้องเสียภาษีอย่างไร

เปิดปฏิทินการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.ไหนยื่นเมื่อใด

ภ.ง.ด. 95 คนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการาจ้างแรงงานจากสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

กำนดเวลายื่น  มกราคม - มีนาคม ของปีภาษีถัดไป

OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP หุ้น-การลงทุน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ