ฟัน 5 ผู้บริหาร DCON ใช้ข้อมูลภายใน ชิงขายหุ้นก่อนราคาร่วง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด กรณีขายหุ้น DCON โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในและยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ก.ล.ต.ลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 5 รายใช้ข้อมูลภายในขายหุ้นบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (DCON) โดยเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน และกรณียินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนในปี 2560 ที่กำไรลดลงและกระทบต่อราคาหุ้น โดยให้ผู้กระทำผิดชำระเงินรวม 2,983,040 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกับผู้กระทำความผิดทั้ง 5 ราย

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ขอเสนอขายหุ้น IPO ห้ามมีเอี่ยวธุรกิจสีเทา

ป้องกันซ้ำรอยหุ้น MORE ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์-การชำระราคา

 

นายวิทวัส พรกุล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตรวจสอบเพิ่มเติม พบการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดเกี่ยวกับการขายหุ้นโดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบุคคล 5 ราย  (1) นายวิทวัส พรกุล (นายวิทวัส) (2) นายชนะ โตวัน (นายชนะ) (3) นางสาววิศรา พรกุล (นางสาววิศรา) (4) นางสาวอริสรา โตวัน (นางสาวอริสรา) และ (5) นางสาวอสมา โตวัน (นางสาวอสมา) เมื่อปี 2560

โดย (1) นายวิทวัส เป็นประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการของ DCON และ (2) นายชนะ เป็นรองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการของ DCON ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของ DCON ที่มีกำไรสุทธิลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากรายได้จากการดำเนินงานลดลงและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานและการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในสัดส่วนที่ลดลงจากการจ่ายในหลายปีที่ผ่านมา

บุคคลทั้งสองได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวจากการประชุมคณะกรรมการและ/หรือหารือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายหลังการล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าว นายวิทวัสได้ขายหุ้น DCON ของตนเองผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อ (3) นางสาววิศรา ส่วนนายชนะได้ขายหุ้น DCON ของตนเองผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อ (4) นางสาวอริสรา และ (5) นางสาวอสมา ก่อนที่ DCON จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 21.13 น. และเวลา 21.20 น. ทำให้นายวิทวัสและนายชนะสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากมูลค่าหุ้น DCON ที่มีราคาลดลงภายหลังจากที่ DCON ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  

การกระทำของนายวิทวัสและนายชนะดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิดฐานขายหุ้น DCON โดยอาศัยข้อมูลภายในตามมาตรา 242(1) ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 และมาตรา 296/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ส่วนการกระทำของนางสาววิศรา นางสาวอริสรา และนางสาวอสมา เป็นความผิดฐานยินยอมให้นายวิทวัส หรือนายชนะใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อปกปิดตัวตนของนายวิทวัส หรือนายชนะ ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามตามมาตรา 297 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับ กับผู้กระทำความผิดทั้ง 5 ราย ดังกล่าว โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ได้แก่ ค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ ชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ดังนี้ 

  • ให้นายวิทวัส ชำระค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ และชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,729,268 บาท และกำหนดมาตรการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นเวลา 14 เดือน
  • ให้นายชนะ ชำระค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ และชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,041,123 บาท และกำหนดมาตรการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นเวลา 14 เดือน
  • ให้นางสาววิศรา นางสาวอริสรา และนางสาวอสมา ชำระค่าปรับทางแพ่งและชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นรายละ 70,883 บาท และกำหนดมาตรการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา 4 เดือน

การกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทำความผิดลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอม ก.ล.ต. จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติโดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่ ค.ม.พ. กำหนด

ทั้งนี้ เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำความผิดเป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP หุ้น-การลงทุน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ