สำรวจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินหลังเกษียณคนไทย มีไม่ถึง 3 ล้านบาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเป็นก้อนที่หลายคนหวังใช้หลังเกษียณ ซึ่งพบว่าคนที่เกษียณอายุส่วนใหญ่ของไทยมีเงินในกองทุนดังกล่าว "ไม่ถึง 3 ล้านบาท

จากงานวิจัยพบว่า เงินขั้นต่ำที่เพียงพอสําหรับใช้หลังเกษียณเป็นเวลา 20 ปี คือ คือ 3 ล้านบาทหรือประมาณ 12,500 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นวันละ 400 บาท แต่ปรากฏว่า

ต่างชาติเทขายหุ้นไทย 9.7 พันล้าน โยกเข้าพันธบัตร หลบวิกฤตธนาคาร

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีลุ้น เศรษฐกิจฟื้นหนุนมูลค่าเพิ่ม

เมื่อดูข้อมูลจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พบว่า ในปี 2565 สมาชิกกองทุนเกษียณอายุมีจํานวนทั้งสิ้น 34,752 คน

ส่วนใหญ่ รับเงินออกจากกองทุนทั้งหมด (ร้อยละ 80.9)

รองลงมาคือ คงเงินไว้ (ร้อยละ 16.3)

รับเงินงวด (ร้อยละ 2.8)

 

โดยสมาชิกที่เกษียณอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.3) ได้รับเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ล้านบาทเมื่อเกษียณ ในปี 2565 ส่วนที่ 3 ล้านบาทขึ้นไปมีสัดส่วนเพียง 19.7% เมื่อเทียบกับปี 2564 สมาชิกที่เกษียณอายุมีเงินน้อยกว่า 3 ล้านบาทมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2564 มีเพียง 76.9%

 

 

สำหรับสมาชิกเกษียณที่รับเงินออกทั้งหมดมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563  แต่เลือกที่จะคงเงินมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 5.4

การคงเงินไว้ในกองทุนและการรับเงินจากกองทุนเป็นงวด สมาชิกที่ออกจากงานและสมาชิกท่ีเกษียณอายุยังคงขอคงเงินและรับเงิน จากกองทุนเป็นงวดอย่างต่อเนื่อง โดย ณ 31 ธันวาคม 2565 สมาชิกขอคงเงินไว้ในกองทุนมีมูลค่า 397,425 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 29 ของ NAV) เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6 จากครึ่งแรกของปี 2565

ส่วนการขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดมีมูลค่า 29,693 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 2 ของ NAV) ลดลง ร้อยละ 0.1 จากครึ่งแรกของปี 2565 แสดงให้เห็นว่าสมาชิกที่ออกจากงานและสมาชิกที่เกษียณอายุ

แนวโน้มคงเงินในกองทุนเพื่อลงทุนต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสมาชิก เกษียณบางส่วนเข้าใจถึงความจําเป็นในการบริหารเงินหลังเกษียณอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น และบางส่วน รอให้ทิศทางในตลาดทุนปรับตัวดีขึ้นก่อนจึงจะนําเงินไปบริหารจัดการต่อด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ยังพบว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 มีสมาชิกที่ลาออกจากกองทุนแต่ไม่ลาออกจากงาน จํานวน 81,907 คน (ร้อยละ 2.8 ของสมาชิกทั้งหมด)

โดยมีจํานวนเงินที่จ่ายคืนเงินให้แก่สมาชิก 10,733 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของ NAV โดยมูลค่าดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลา เดียวกันของปีที่ก่อน ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 8,640 ล้านบาท (ร้อยละ 0.6 ของ NAV)

โดยจํานวนสมาชิกที่ ลาออกจากกองทุนแต่ไม่ลาออกจากงานใกล้เคียงกับช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ซึ่งมีสมาชิกลาออกจาก กองทุนแต่ไม่ลาออกจากงานจํานวน 82,631 คน ทั้งนี้ สมาชิกดังกล่าวอาจไม่สามารถกลับมาเป็น สมาชิกกองทุนของนายจ้างรายนั้นได้อีกหากมีข้อบังคับกําหนดไว้ ทําให้สมาชิกกลุ่มนี้ไม่สามารถเก็บออมเพื่อการเกษียณได้อย่างต่อเนื่องและอาจส่งผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินออมเพื่อการเกษียณได้

 

 

TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ