เปิดกฎหมาย พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด “ปลอมแปลงเอกสาร” ปมคลิปประชุมผู้ถือหุ้น ไอทีวี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คลิปวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.ไอทีวี (ITV) กลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางเพียงชั่วข้ามคืน หลังประธานที่ประชุมได้ตอบสถานะของบริษัท ไม่ตรงกับเอกสารบันทึกรายงานการประชุมที่เป็นแบบลายลักษณ์อักษร ซึ่งตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มีกฎหมายลงโทษ “ปลอมแปลงเอกสารบริษัท”

ดราม่าร้อนฉ่า! ปมหุ้น ITV เปิดคลิปมัดคำตอบย้อนแย้งเอกสารฯ

กกต.แจงเรียกสอบคลิป ITV หรือไม่ เป็นดุลยพินิจ คกก.ไต่สวน!

เปิดข้อมูล "ไอทีวี" จากสถานีโทรทัศน์ สู่ ปมหัวหน้าพรรคก้าวไกล ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2566 จากกรณี รายการข่าว 3 มิติ เปิดคลิปวิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไอทีวี จำกัด(มหาชน) หรือ ITV ที่เป็นการประชุมแบบออนไลน์ ณ วันที่ 26 เม.ย. 2566 ซึ่งสาระสำคัญในคลิปดังกล่าว ไม่ตรงกับบันทึกรายงานการประชุมที่เป็นแบบลายลักษณ์อักษร

โดยได้มีผู้หุ้นรายหนึ่งได้สอบถามว่า บริษัท ไอทีวี มีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อ หรือไม่

หลังจากนั้น นายคิมห์ สิริทวีชัย ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุมในขณะนั้น ก็ตอบกลับไปว่า ตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆ  นะครับ  ก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับ

 

ทั้งนี้คำตอบของ นายคิมห์ ในวิดีโอดังกล่าว กลับไม่ตรงกับบันทึกการประชุมที่เป็นแบบลายลักษณ์อักษร ที่ถูกเปิดเผยออกมาก่อนหน้า ซึ่งระบุข้อควมไว้ว่า ประธานที่ประชุมตอบว่า ปัจจุบันบริษัทยังมีการดำเนินกิจการอยู่ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ

จากประเด็นดังกล่าวจะเห็นได้ว่า คำตอบในเอกสารรายงานการประชุมนั้น ไม่ตรงกับคำตอบที่อยู่ในคลิปวิดีโอที่ถูกเปิดเผยออกมาแต่อย่างใด และ นายคิมห์ ประธานกรรมการบริษัท ก็ยังเป็นผู้เซ็นชื่อรับรองเอกสารรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยตนเอง

ขณะที่ พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุไว้ว่า

มาตรา 94 กรรมการต้องรับผิดร่วมกันเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นและบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย

  1. การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้น หุ้ยกู้ หรือตรมสารการเงินของบริษัท
  2. การแสดงข้อความหรือลงรายการในเอกสารที่ยื่นต่อนายทะเบียน โดยข้อความหรือรายการนั้นเป็นเท็จ หรือไม่ตรงกับบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารของบริษัท
  3. การจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการอันเป็นเท็จ

 

มาตรา 216 บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทใดกระทำการ หรือยินยอมให้กระทำดังต่อไปนี้

  1. ทำให้เสียหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมแปลงบัญชี เอกสาร หรือหลักประกันของบริษัท หรือที่เกี่ยวกับบริษัท หรือ
  2. ลงข้อความเท็จ หรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชี หรือเอกสารของบริษัท หรือที่เกี่ยวกับบริษัทถ้ากระทำหรือยินยอมให้กระทำเพื่อลวงให้บริษัท หรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ด้านพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ระบุกฎหมายไว้ว่า

มาตรา 312 กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำ หรือยินยอมให้ระทำ การดังต่อไปนี้

(1) ทำให้เสียหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชีเอกสาร หรือหลักประกันของนิติบุคคลดงักล่าวหรือที่เกี่ยวกับ นิติบุคคลดงักล่าว

(2) ลงขอ้ความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญ ในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคล หรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น หรือ

(3) ทำบัญชีไม่ครบถว้น ไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบนั หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง ถ้ำกระทำ หรือยินยอมให้กระทำ เพื่อลวงให้นิติบุคคลดังกล่าวหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้หรือลวงบุคคลใด ๆ ต้อระวางโทษจำ คุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

 

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ