กบข.เปิดแผนลงทุนข้าราชการ ทางเลือกเกษียณอย่างมั่งคั่ง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุนการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนพ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้มีการปรับปรุง ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 โดยในประกาศนี้

เงินยามเกษียณ เมื่อรัฐนำเงินที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาออมให้ ปชช.

38 ต้นไม้ไทยตีตลาดส่งออกซาอุฯ รับนโยบายปลูกต้นไม้ 5 หมื่นล้านต้น

ผู้ลงทุนสมาชิกและสมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแต่ยังไม่ขอรับเงินคืนหรือขอทยอยรับเงินคืน มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

โดยเป็นแผนการลงทุนที่มีเงินทั้งหมดอยู่ในบัญชีเงินรายบุคคลของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนแต่ละคน โดยสามารถเลือกลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนเพียงแผนการลงทุนเดียว โดยหากเป็นแผนสมดุลตามอายุ ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนผู้นั้นอาจเลือกแผนสมดุลตามอายุ เป็นแบบเกษียณอายุ 60 ปี แบบเกษียณอายุ 65 ปี หรือแบบเกษียณอายุ 70 ปี ก็ได้

ส่วนกรณีที่เปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อลงทุนแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลายแผนการลงทุนผสมกันระหว่างแผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น แผนตราสารหนี้ แผนหุ้นไทย แผนหุ้นต่างประเทศ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย แผนทองคำและแผนตราสารหนี้ต่างประเทศ หากการลงทุนดังกล่าวมีสัดส่วนการลงทุนไปตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง กองทุนจะจัดการปรับสัดส่วนการลงทุนที่เบี่ยงเบนไปเมื่อผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน แสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย วิกฤติเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์อื่นที่ทำให้กองทุน ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามแผนการลงทุน ผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนแสดงเจตนาเลือกหรือ เปลี่ยนแปลงแล้วจะส่งผลเสียหายต่อกองทุนหรือผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน กองทุนอาจระงับหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน แผนใดแผนหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราวได้ตามความจำเป็น

ขณะเดียวกัน หากสมาชิกไม่ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุน และส่วนราชการเจ้าสังกัดของสมาชิกผู้นั้นนำส่งเงินสะสม เงินสมทบ และเงินชดเชยให้แก่กองทุนแล้ว ถ้าบรรจุก่อนปี 2566 จะอยู่ในแผนหลักอัตโนมัติ แต่ถ้าบรรจุหลัง 21 มี.ค. 2566 จะอยู่แผนสมดุลตามอายุ 60 ปี อัตโนมัติ
 

สำหรับกองทุนจัดให้มีแผนการลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุน 12 แผน คือ 

แผนหลัก ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่า 60% ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 70 แห่ง พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ บำราชข้าราชการ พ.ศ.2539 โดยสัดส่วนการลงทุนและส่วนเบี่ยงเบนของสัดส่วนการลงทุนจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 

 • “แผนหุ้น 35” เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับ แผนหลัก โดยมีเป้าหมายการลงทุนในตราสารทุนร้อยละ 35 และส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุน ในหลักทรัพย์อื่น
 • “แผนหุ้น 65” เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับ แผนหลัก โดยมีเป้าหมายการลงทุนในตราสารทุนร้อยละ 65 และส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุน ในหลักทรัพย์อื่น
 • “แผนตราสารหนี้” เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้อง กับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว
 • “แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น” เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์ อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับ หลักทรัพย์ดังกล่าวที่จะครบกำหนดชำระคืนไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน
 •  “แผนสมดุลตามอายุ” เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับแผนหลัก แต่สัดส่วนของหลักทรัพย์ในการลงทุนจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับช่วงอายุ ของผู้มีสิทธิเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
 • “แผนหุ้นไทย” เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์ในประเทศไทย อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ดังกล่าว โดยอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่เป็นเงินฝากหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้น เพียงบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องเท่านั้น
 • “แผนหุ้นต่างประเทศ” เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน หน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ดังกล่าว โดยอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่เป็นเงินฝากหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้น เพียงบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องเท่านั้น
 • “แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย” เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์ ในประเทศไทยอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐาน (Infrastructure Fund) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือเงินฝาก รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่น ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว
 • “แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น” เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์อันเป็น หรือเกี่ยวข้องกับเงินฝากหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับ หลักทรัพย์ดังกล่าวที่กองทุนมีนโยบายถือครองจนครบกำหนด ทั้งนี้ การจัดให้มีแผนการลงทุนนี้จะเป็นไป ตามที่เลขาธิการประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 • “แผนทองคำ” เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในทองคำเป็นหลัก รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับ หลักทรัพย์ดังกล่าว โดยอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่เป็นเงินฝากหรือตราสารแสดงสิทธิ ในหนี้ระยะสั้นเพียงบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องเท่านั้น
 • “แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ” เป็นแผนการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ภาครัฐโลก และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ภาคเอกชนโลก รวมทั้งธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ดังกล่าว โดยอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่เป็นเงินฝากหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้น เพียงบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องเท่านั้น

อ่านประกาศฉบับเต็ม หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2566

TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ