ก.ล.ต.ฟันแก๊งปั่นหุ้น 9 ราย ปรับอ่วม 33.6 ล้านบาท ห้ามซื้อขายหุ้น-นั่งบอร์ด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ก.ล.ต. ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 9 ราย กรณีสร้างราคาหุ้นจำนวน 3 บริษัท พร้อมเรียกให้ชำระเงินรวม 33.6 ล้านบาท และสั่งห้ามซื้อขายหุ้น รวมถึงห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

บิตคอยน์คึกคัก พุ่งแรง 48,000 ดอลลาร์ หลังสหรัฐฯอนุมัติตั้งกองทุน Spot Bitcoin ETF

ความเชื่อมั่นนักลงทุน “ร้อนแรง” หวังเงินทุนไหลเข้า มองศก.ถกถอยปัจจัยลบ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือน ม.ค. – มี.ค. 2560 กลุ่มผู้กระทำความผิด 9 ราย ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลโดยตรง หรือเชื่อมโยงกันผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันส่งคำสั่งซื้อขาย หุ้นของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (EIC) และบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TH) แล้วแต่กรณี

ก.ล.ต.ฟันแก๊งปั่นหุ้น 9 ราย ปรับอ่วม 33.6 ล้านบาท ห้ามซื้อขายหุ้น-นั่งบอร์ด สำนักงาน ก.ล.ต.
ก.ล.ต.ลงโทษผู้กระทำผิด 9 ราย สร้างราคาหุ้น NMG EIC และ TH

โดยส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่สอดรับและสนับสนุนกันในลักษณะของการผลักดันราคา การจับคู่ซื้อขายระหว่างกัน หรือการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะขัดขวางการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องกัน โดยมุ่งหมายให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาดดังนี้

1. กรณีสร้างราคาหุ้น NMG ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2560 ผู้กระทำความผิด รวม 8 ราย ได้แก่ นายยรรยงค์ นายภาณุรักษ์ นายเอกวิชญ์ นายศิร์วสิษฏ์ นางสาวกรรณิดา นายภควันต์ นายกรวิช และนางสาวกัญจนารัศม์ ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

2. กรณีสร้างราคาหุ้น NMG ระหว่างวันที่ 21 - 24 ก.พ. 2560 ผู้กระทำความผิด รวม 7 ราย ได้แก่ นายยรรยงค์ นายภาณุรักษ์ นายเอกวิชญ์ นายศิร์วสิษฏ์ นางสาวกรรณิดา นายภควันต์ และนางสาวกัญจนารัศม์ ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

3. กรณีสร้างราคาหุ้น EIC ระหว่างวันที่ 14 - 15 มี.ค. 2560 ผู้กระทำความผิดรวม 7 ราย ได้แก่ นายยรรยงค์ นายภาณุรักษ์ นายเอกวิชญ์ นางสาวกรรณิดา นายภควันต์ นางสาวกัญจนารัศม์ และนางมะลิวัลย์ ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

4. กรณีสร้างราคาหุ้น EIC ในวันที่ 31 มี.ค. 2560 ระหว่างเวลา 10.13.32 - 11.20.59 น. ผู้กระทำความผิดรวม 7 ราย ได้แก่ นายยรรยงค์ นายภาณุรักษ์ นายเอกวิชญ์ นางสาวกรรณิดา นายภควันต์ นางสาวกัญจนารัศม์ และนางมะลิวัลย์ ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

5. กรณีสร้างราคาหุ้น TH ในวันที่ 24 มี.ค. 2560 ระหว่างเวลา 11.48.21 -14.29.33 น. ผู้กระทำความผิดรวม 6 ราย ได้แก่ นายยรรยงค์ นายภาณุรักษ์ นายเอกวิชญ์ นางสาวกรรณิดา นายภควันต์ และนางสาวกัญจนารัศม์ ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

 

ทั้งนี้การกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิดฐานสร้างราคาหุ้น NMG EIC และ TH ตามมาตรา 244/3(1)(2) ประกอบมาตรา 244/5(2)(3)(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 296 มาตรา 296/1 และมาตรา 296/2 และมาตรการลงโทษทางแพ่งตามมาตรา 317/4 และมาตรา 317/5 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดทั้ง 9 ราย โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ได้แก่

ให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ และชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด ดังนี้

  • นายยรรยงค์ จำนวน 7,737,658 บาท
  • นายภาณุรักษ์ จำนวน 3,202,885 บาท
  • นายเอกวิชญ์ จำนวน 3,201,066 บาท
  • นายศิร์วสิษฏ์  จำนวน 3,919,807 บาท
  • นางสาวกรรณิดา จำนวน 4,265,567 บาท
  • นายภควันต์ จำนวน 3,489,821 บาท
  • นายกรวิช จำนวน 506,704 บาท
  • นางสาวกัญจนารัศม์ จำนวน 5,048,305.50 บาท
  • นางมะลิวัลย์ จำนวน 2,305,324 บาท

 

นอกจากนี้ห้ามผู้กระทำความผิดจำนวน 6 ราย ได้แก่ นายยรรยงค์ นายภาณุรักษ์ นายเอกวิชญ์ นางสาวกรรณิดา นายภควันต์ และนางสาวกัญจนารัศม์ ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นเวลารายละ 30 เดือน และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นเวลารายละ 60 เดือน ห้ามผู้กระทำความผิดจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายศิร์วสิษฏ์ และนางมะลิวัลย์ ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นเวลารายละ 28 เดือน และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นเวลารายละ 56 เดือน และห้ามผู้กระทำความผิดรายนายกรวิช ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นเวลา 14 เดือน และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นเวลา 28 เดือน

เปิดสถิติหวยออกงวดวันที่ 17 มกราคม หวยวันครู ย้อนหลัง 15 ปี

มอเตอร์เวย์ M6 เปิดให้ใช้ฟรีตลอดปี 2567 เก็บค่าผ่านทางปี 2568

โปรแกรมฟุตบอลเอเชียน คัพ 2023 รอบแรก นัดแรก 13 ม.ค 67

TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ